Obchodní podmínky portálu RXakademie.cz pro podnikatele

1. Obecná ustanovení

a. Provozovatelem portálu RXakademie.cz je společnost Scholasticus s.r.o. a Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČ 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, Praha 9, PSČ 193 00 (dale jen “provozovatel”).

b. Portál Webový portál RXakademie.cz obsahuje vzdělávací kurzy (videa, dokumenty, prezentace, souhrně jako “kurzy”), které je možné na portálu přehrávat (dále jen „portál“).

c. Kurzy jsou zpravidla přístupné pouze uživatelům se zaplaceným předplatným. Na základě rozhodnutí provozovatele mohou být některé kurzy zdarma. Některé kurzy si mohou přehrát i nezaregistrovaní návštěvníci portálu. Minimální požadavky na software uživatele: aktuální verze všech prohlížečů.

d. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah videí a jeho dopad na jednotlivé uživatele.

e. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost informací uváděných v kurzech. Provozovatel se však snaží dle svých nejlepších možností udržovat obsah aktuální a obsahově správný

f. Provozovatel nenese zodpovědnost za možné výpadky portálu. Kurzy mohou obshaovat reklamu.

g. Provozovatel si vyhrazuje právo uživatelům ukončit členství v případě porušení povinností dle těchto obchodních podmínek nebo zákonných povinností.

h. Není-li ujendáno jinak, mají uživatelé přístup k obsahu portálu prstřednitcvím registrace. Uživatelé jsou povinni při registraci zadávat pravdivé údaje a udržovat je pravdivé. Uvádění falešných údajů je důvodem pro zrušení účtu.

i. Je přísně zakázáno sdílet neveřejný obsah (tedy obsah dostupný jen platícím uživatelům) se třetími stranami. Zejména se to týká kurzů a materiálů k nim poskytovaným.

j. Je přísně zakázáno portál využívat k jakékoliv nezákonné činnosti.

k. Zneužívání jakékoliv chyby v systému je přísně zakázáno, pokud ji uživatel zjití, oznámí ji provozovateli.

l. Veškerý obsah stránek je autorským dílem patřícím provozovateli, uživatelé nezískávají licennčí oprávnění. Je zakázáno jej měnit, upravovat, kopírovat, zaznamenávat, přeprodávat či dokonce vydávat za svůj.2. Objednávky a platby

a. Provozovatel na portálu umožňuje uživatelům zakoupit kurzy a vzdělávací porogramy pomocí služby GoPay (odkaz na průběh transakce zde ). Zaplacením získá uživatel přístup k neveřejnému vzdělávacímu obsahu na určitou dobu. U jednotlivých kurzů se může tato doba lišit.

b. Pro zaplacení je třeba dobrovolně vyplnit potřebné údaje.

i. V případě fyzické osoby se uvede jméno, příjmení a adresa. IČ a DIČ jsou volitelná

ii. V případě právnické osoby je vyžadován název, adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby a IČ. DIČ je volitelné.

c. Platba pro fyzické osoby (jednotlivce) opravňuje přistupovat k placenému obsahu pouze tu fyzickou

d. Platba pro právnické osoby umožňuje přistupovat k placenému obsahu těm jednotlivcům, kterým právnická osoba umožní přístup a jejichž počet předem v objednávce uvede. Nesmí jich však být více než je sjednaná kapacita uživatelů.

e. V případě storna platby si provozovatel vyhrazuje právo naúčtovat uživateli, který platbu stornuje, administrativní poplatek ve výši 150 Kč.

f. Provozovatel umožňuje provést platbu za kurzy vždy alespoň jedním z těchto uvedených způsobů

- Platba převodem na účet na základě vystavené faktury

- Platba kartou prostřednictvím platební brány, jejíž podmínky je uživatel povinen dodržovat.

h. V případě platby převodem na účet je kurz odemknut do 3 pracovních dnů

i. V případě platby kartou je předplatné odemknuto ihned.

j. Ceny za kurzy jsou konečné, není-li výslovně uvedeno jinak.

k. Dodání produktu je online a je zdarma, není-li výslovně uvedeno jinak.

l. Údaje, které kupující zadává při platbě, musí být zadány pravdivě. V opačném případě může být objednávka zrušena

m. Okamžikem registrace či poskytnutím platby vyslovuje uživatel souhlas s těmito podmínkami.3. Reklamace

a. V případě reklamace platby se může kupující obrátit na email uvedený na stránce Kontakty. Reklamovat platbu je možné nejpozději do 3 dnů od jejího provedení.

b. O každé reklamaci rozhoduje provozovatel individuálně.

c. Reklamce probíh písemně. V reklamci uživatel uvede, jaké vady provozovateli vytýká, zejména kdy a jak vytýkaná vada projevila. Neoprávněné reklamce budou zamítnuty.

d. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení reklamce provozovateli.

e. Jakkoliv nakládat s placeným obsahem poté, co byla reklamace vyřízena vrácením peněz, je zakázáno.4. Vouchery

a. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům tzv. vouchery.

b. Různé vouchery dávají různé slevy nebo výhody.

c. Vouchery jsou nepřenosné.

e. Uživatelé nemají nárok na vouchery. Vouchery provozovatel poskytuje zcela dobrovolně (např. v rámci marketingových akcí).

f. Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkční vouchery či vouchery, které uživatel nestihl využít po dobu platnosti.5. Obsah zdarma

a. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům obsah zdarma, a to po dobu závislou na uvážení proovzovatele.

b. Obsah zdarma jsou takové kurzy, které si můžou přehrát přihlášení (a ve speciálních případech i nepřihlášení) uživatelé.

c. Obsah zdarma pro nepřihlášené není nijak označen. Tento typ obsahu je využíván zejména v rámci marketingových kampaní (v newsletterech, PPC kampaních apod.)6. Zacházení s osobními údaji

a. Informace o zacházení s osobními údaji provozovatele jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dostupném na portále provozovatele.7. Ostatní ustanovení

a. Provozovatel má právo stáhnout z portálu kterýkoliv kurz i bez udání důvodu.

b. Zrušením účtu (zánikem vztahu s provozovatelem) nevzniká uživateli nárok na vrácení již zaplacených peněz.

c. Vztah provozovatele a uživatele se řídí platnými právními předpisy České republiky.8. Změna VOP

a. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.

b. O chystané změně obchodních podmínek budou uživatelé informováni prostřednictvím portálu a/nebo zasláním informace o změně na registrovanou e-mailovou adresu, a to alespoň jeden měsíc před účinností plánované změny.

c. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu nebude souhlasit, může do jednoho měsíce od okamžiku účinnosti nového znění obchodních podmínek zrušit uživatelský účet, a to zasláním protestu proti změně obchodních podmínek na e-mailovou info@rxakademie.cz. V takovém případě vrátí provozovatel uživateli poměrnou část zaplacené platby, odpovídající doposud nevyčerpanému rozsahu služeb poskytovaných Provozovatelem.